Monday, October 20, 2008

หน่วย ไม้ดอก ไม้ประดับ

สัปดาห์ที่ 14
วันที่ 1 - 5 กันยายน 2551
ภาพกิจกรรม

ภาพที่ 1 เด็กๆ ปลูกดอกไม้ตามขั้นตอนที่ได้ร่วมกันสนทนา โดยมีอุปกรณ์ในการปลูกดอกไม้ได้แก่ แก้ว ดิน ช้อนตักดิน และดอกคุณนายตื่นสาย และดูแลดอกไม้ที่ตนเองปลูก

ภาพที่ 2 เด็กๆ ทัศนศึกษาสังเกตลักษณะของต้นไม้ ดอกไม้ภายส่วนประกอบของต้นไม้ ดอกไม้ และวาดภาพต้นไม้ ดอกไม้ที่ทัศนศึกษา


ภาพที่ 3 ครูให้เด็กๆ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ของต้นไม้ที่อยู่ใกล้กัน 2 ต้น ว่ามีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร แล้ววาดภาพต้นไม้หรือดอกไม้ที่ตนเองชอบ

ภาพที่ 4 เกมการศึกษาที่เตรียมให้เด็กเล่นเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมา ได้แก่ เกมภาพตัดต่อ เกมสังเกตดอกไม้ เกมจับคู่ภาพกับเงา เกมจับคู่ภาพเหมือน และเกมจับคู่ภาพกับคำ


แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ไม้ดอก ไม้ประดับ
สัปดาห์ที่ 14
วันที่ 1 - 5 กันยายน 2551


วันที่ 1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ตามจินตนาการได้
4. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้

เนื้อหา
การฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณ การเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ตามจินตนาการ

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยเคลื่อนปั่นจักรยาน เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่ชนกัน, หาที่ว่างของตนเอง)
3. ครูให้เด็กๆ จินตนาการเป็นสัตว์ที่ตนเองชอบ
4. ครูให้จังหวะ เด็กๆ เคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ตามจินตนาการ

สื่อการเรียน
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เครื่องเล่นซีดีเพลง
3. ซีดีเพลง

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ตามจินตนาการ
4. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน


วันที่ 1 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
3. เด็กบอกชื่อ รูปทรง สี กลิ่นของดอกไม้ได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน - หลังได้

เนื้อหา
ชื่อ รูปทรง สี กลิ่นของดอกไม้

กิจกรรม
1. ครูนำรูปดอกไม้แต่ละประเภทมาให้เด็กดู
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งกัน, ไม่พูดแทรก)
3. เด็กและครูร่วมกันสนทนาชื่อ รูปทรง สี กลิ่นของดอกไม้
- “ดอกไม้ที่เด็กๆ เห็นคือดอกอะไร”
- “ดอกไม้มีกลิ่นหรือไม่ อย่างไร ดอกอะไรบ้างที่มีกลิ่น”
- “ดอกไม้มีสีอะไรบ้าง”
- “ดอกไม้ที่เด็กรู้จักมีดอกอะไรบ้าง”
4. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมที่ทำในวันนี้และกิจกรรมที่ทำครั้งต่อไป

สื่อการเรียน
1. ดอกไม้ประเภทต่างๆ

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
3. สังเกตการบอกชื่อ รูปทรง สี กลิ่นของดอกไม้
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง


วันที่ 1 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันได้
5. เด็กสร้างผลงานตามจินตนาการได้
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการได้
7. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้

เนื้อหา
สีเทียน สีน้ำ ปั้นแป้งโด ฉีกปะ ปะติด พิมพ์ภาพ

กิจกรรม
1. ครูสนทนาแนะนำการใช้ ไม้จิ้มฟัน
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ ปั้นแป้งโด
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
4. เด็กๆ เลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
5. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
7. เด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
1. แผ่นเลือกทำกิจกรรมศิลปะ
2. ผ้ากันเปื้อน
3. ผ้ายางปูพื้น
4. ผ้าเช็ดมือ
5. กระดาษ
6. แป้งโด
7. แผ่นรองปั้น
8. กาว
9. กระดาษ
10. สีน้ำ
11. สีเทียน
12. ไม้จิ้มฟัน
13. ก้านกล้วย
14. ไม้คลึงแป้งโด

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน
5. สังเกตการสร้างผลงานตามจินตนาการ
6. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการ
7. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่

วันที่ 1 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
6. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
7. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้


เนื้อหา
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมประสบการณ์พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
5. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. แผ่นวางแผนการเลือกมุม
3. อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
6. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
7. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 1 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเกมปิดตาตีกลองได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมปิดตาตีกลองได้
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
4. เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน – หลังได้

เนื้อหา
เกมปิดตาตีหม้อ

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง,ไม่แย่งของกัน, รอคอยตามลำดับก่อน- หลัง)
2. เด็กเตรียมตัวอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมปิดตาตีกลอง
3. ครูอธิบายและสาธิตการเล่นเกมปิดตาตีกลอง
- ให้เด็กปิดตา 1 คน และให้เพื่อนเป็นคนบอกทาง
- ถ้าตีกลองได้ให้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นคนปิดตาและคนเล่น
4. เด็กๆ เล่นเกมปิดตาตีกลอง
5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
6. เด็กๆ ทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเกมปิดตาตีกลอง

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. ผ้าเช็ดหน้า
3. ไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเกมปิดตาตีกลอง
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมปิดตาตีกลอง
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรม
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง

วันที่ 1 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน- หลังได้
5. เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกมภาพตัดต่อรูปดอกไม้ เกมที่เคยเล่นแล้ว

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมภาพตัดต่อรูปดอกไม้
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, แบ่งกันเล่น, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมภาพตัดต่อรูปดอกไม้ และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกมภาพตัดต่อรูปดอกไม้
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน- หลัง
5. สังเกตการตรวจสอบผลงานของตนเอง
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 1 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
6. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
7. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้
เนื้อหา
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมประสบการณ์พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
5. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. แผ่นวางแผนการเลือกมุม
3. อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
6. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
7. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

วันที่ 1 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเกมปิดตาตีกลองได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมปิดตาตีกลองได้
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
4. เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน – หลังได้

เนื้อหา
เกมปิดตาตีหม้อ

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง,ไม่แย่งของกัน, รอคอยตามลำดับก่อน- หลัง)
2. เด็กเตรียมตัวอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมปิดตาตีกลอง
3. ครูอธิบายและสาธิตการเล่นเกมปิดตาตีกลอง
- ให้เด็กปิดตา 1 คน และให้เพื่อนเป็นคนบอกทาง
- ถ้าตีกลองได้ให้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นคนปิดตาและคนเล่น
4. เด็กๆ เล่นเกมปิดตาตีกลอง
5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
6. เด็กๆ ทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเกมปิดตาตีกลอง

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. ผ้าเช็ดหน้า
3. ไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเกมปิดตาตีกลอง
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมปิดตาตีกลอง
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรม
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง

วันที่ 1 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน- หลังได้
5. เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกมภาพตัดต่อรูปดอกไม้ เกมที่เคยเล่นแล้ว

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมภาพตัดต่อรูปดอกไม้
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, แบ่งกันเล่น, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมภาพตัดต่อรูปดอกไม้ และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกมภาพตัดต่อรูปดอกไม้
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน- หลัง
5. สังเกตการตรวจสอบผลงานของตนเอง
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 2 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้
4. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้

เนื้อหา
การฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณ การเคลื่อนไหวตามคำสั่ง

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายไปรอบๆ ห้องตามจังหวะ โดยไม่ชนกับเพื่อน เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่ชนกัน, หาที่ว่างของตนเอง)
3. เด็กเคลื่อนไหวตามคำสั่งโดย ครูชูภาพดอกไม้ให้เด็กๆ ทำท่าผีเสื้อ ครูชูกระดาษสีขาวให้เด็กๆ ทำท่านก
4. ครูให้จังหวะ เด็กๆ เคลื่อนไหวตามคำสั่ง

สื่อการเรียน
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. ภาพดอกไม้
3. กระดาษสีขาว

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวตามคำสั่ง
4. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน


วันที่ 2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
3. เด็กบอกวิธีการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และการดูแลรักษาต้นไม้ ดอกไม้ได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน - หลังได้
5. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
วิธีการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และการดูแลรักษาต้นไม้ ดอกไม้

กิจกรรม
1. ครูท่องคำคล้องจองใบไม้ให้เด็กฟัง ครูอ่านให้เด็กฟัง เด็กอ่านตามครู เด็กอ่านเอง เด็กและครูร่วมกันท่องคำคล้องจอง เด็กท่องคำคล้องจองเอง 2 รอบ
2. ครูแนะนำอุปกรณ์ในการปลูกดอกไม้ ต้นไม้
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง
4. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงวิธีการปลูกดอกไม้ ต้นไม้ และการดูแลรักษา
5. เด็กและครูร่วมกันวางแผนเตรียมอุปกรณ์ในการปลูกดอกไม้ และทบทวนให้เด็กฟังอีกครั้ง
6. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมที่ทำในวันนี้และกิจกรรมที่ทำครั้งต่อไป

สื่อการเรียน
1. ดอกไม้
2. อุปกรณ์ในการปลูกดอกไม้
3. กระดาษสร้างแบบ

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
3. สังเกตการบอกวิธีการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และการดูแลรักษาต้นไม้ ดอกไม้ได้
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน - หลัง
5. สังเกตการเก็บของเข้าที่


วันที่ 2 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันได้
5. เด็กสร้างผลงานตามจินตนาการได้
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการได้
7. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้

เนื้อหา
สีเทียน สีน้ำ ปั้นแป้งโด โรยทรายสี กลิ้งสี

กิจกรรม
1. ครูแนะนำการใช้ลูกแก้ว
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ กลิ้งสี
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
4. เด็กๆ เลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
5. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
7. เด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
1. แผ่นเลือกทำกิจกรรมศิลปะ 2. ผ้ากันเปื้อน
3. ผ้ายางปูพื้น 4. ผ้าเช็ดมือ
5. กระดาษ 6. แป้งโด
7. แผ่นรองปั้น 8. กาว
9. กระดาษ 10. สีน้ำ
11. สีเทียน 12. ลูกแก้ว
13. ทรายสี 14. ไม้คลึงแป้งโด

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน
5. สังเกตการสร้างผลงานตามจินตนาการ
6. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการ
7. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่


วันที่ 2 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
6. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
7. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมประสบการณ์พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
5. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. แผ่นวางแผนการเลือกมุม
3. อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
6. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
7. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 2 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเกมระบำดอกไม้ได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมระบำดอกไม้ได้
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
4. เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน – หลังได้

เนื้อหา
เกมระบำดอกไม้

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง,ไม่แย่งของกัน, รอคอยตามลำดับก่อน- หลัง)
2. เด็กเตรียมตัวอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมระบำดอกไม้
3. ครูอธิบายและสาธิตการเล่นเกมระบำดอกไม้
- ให้เด็กผู้ชายเป็นผีเสื้อ เด็กผู้หญิงเป็นดอกไม้
- ครูให้เด็กๆ จับคู่กันตามคำสั่ง
- “ดอกไม้ 3 ดอก ผีเสื้อ 2 ตัว”
- “ดอกไม้ 4 ดอก ผีเสื้อ 5 ตัว” ฯลฯ
4. เด็กๆ เล่นเครื่องเกมระบำดอกไม้
5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กๆ ทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเกมระบำดอกไม้
สื่อการเรียน
1. นกหวีด

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเกมระบำดอกไม้
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมระบำดอกไม้
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรม
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง


วันที่ 2 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน- หลังได้
5. เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกมจับคู่ภาพเหมือน เกมจับคู่ภาพกับเงา เกมที่เคยเล่นแล้ว

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน เกมจับคู่ภาพกับเงา
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, แบ่งกันเล่น, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน เกมจับคู่ภาพกับเงา และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกมจับคู่ภาพเหมือน
2. เกมจับคู่ภาพกับเงา
3. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน- หลัง
5. สังเกตการตรวจสอบผลงานของตนเอง
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 3 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายได้
4. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้

เนื้อหา
การฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณ การเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่ชนกัน, หาที่ว่างของตนเอง)
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยกระโดดอยู่กับที่ตามเสียงกลอง เมื่อได้เยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
3. ครูแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม (ผีเสื้อ, ดอกไม้, ผึ้ง)
4. เด็กๆ เคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย

สื่อการเรียน
1. กลอง

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย
4. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน


วันที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
3. เด็กปลูกดอกไม้และดูแลรักษาได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การปลูกดอกไม้

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันท่องคำคล้องจองใบไม้
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. ครูแนะนำอุปกรณ์ในการปลูกดอกไม้
4. ครูสาธิตการปลูกดอกไม้ให้เด็กดู
5. เด็กๆ ปลูกดอกไม้ และมอบหมายหน้าที่ในการดูแลดอกไม้ขอองตนเอง
6. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมที่ทำในวันนี้และกิจกรรมที่ทำครั้งต่อไป

สื่อการเรียน
1. ดิน
2. ต้นคุณนานตื่นสาย
3. อุปกรณ์ในการปลูกดอกไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
3. สังเกตการปลูกดอกไม้และดูแลรักษา
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่


วันที่ 3 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันได้
5. เด็กสร้างผลงานตามจินตนาการได้
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการได้
7. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้

เนื้อหา
สีเทียน สีน้ำ ปั้นแป้งโด ฝนสี กลิ้งสี

กิจกรรม
1. ครูแนะนำการใช้สีเทียน
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ ฝนสี
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
4. เด็กๆ เลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
5. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
7. เด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
1. แผ่นเลือกทำกิจกรรมศิลปะ
2. ผ้ากันเปื้อน
3. ผ้ายางปูพื้น
4. ผ้าเช็ดมือ
5. กระดาษ
6. แป้งโด
7. แผ่นรองปั้น
8. ไม้คลึงแป้งโด
9. กระดาษ
10. สีน้ำ
11. สีเทียน
12. เชือก
13. กิ่งไม้ ใบไม้


ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน
5. สังเกตการสร้างผลงานตามจินตนาการ
6. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการ
7. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่


วันที่ 3 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
6. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
7. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมประสบการณ์พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
5. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. แผ่นวางแผนการเลือกมุม
3. อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
6. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
7. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 3 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเกมส่งบอลได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมส่งบอลได้
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
4. เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน – หลังได้

เนื้อหา
เกมส่งบอล

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง,ไม่แย่งของกัน, รอคอยตามลำดับก่อน- หลัง)
2. เด็กเตรียมตัวอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมส่งบอล
3. ครูอธิบายและสาธิตการเล่นเกมส่งบอล
- เด็กๆ รับบอลด้วยมือละลำตัว
- เด็กๆ รับบอลที่กระดอนจากพื้น
4. เด็กๆ เล่นเกมส่งบอล
5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กๆ ทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเกมส่งบอล

สื่อการเรียน
1. ลูกบอล

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเกมส่งบอล
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมส่งบอล
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรม
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง


วันที่ 3 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน- หลังได้
5. เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกมภาพตัดต่อต้นไม้ เกมภาพตัดต่อดอกไม้ เกมที่เคยเล่นแล้ว

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมภาพตัดต่อต้นไม้ เกมภาพตัดต่อดอกไม้
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, แบ่งกันเล่น, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมภาพตัดต่อต้นไม้ เกมภาพตัดต่อดอกไม้ และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกมภาพตัดต่อต้นไม้
2. เกมภาพตัดต่อดอกไม้
3. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน- หลัง
5. สังเกตการตรวจสอบผลงานของตนเอง
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 4 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการได้
4. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้

เนื้อหา
การฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณ การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่ชนกัน, หาที่ว่างของตนเอง)
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยตบขาตามเสียงลูกแซก เมื่อได้ยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
3. ครูให้เด็กจินตนาการเป็นดอกไม้ที่กำลังเต้นระบำ
4. ครูเปิดเพลงให้จังหวะ เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

สื่อการเรียน
1. ลูกแซก
2. เครื่องเล่นซีดีเพลง
3. ซีดีเพลง

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
4. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน


วันที่ 4 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
3. เด็กบอกส่วนประกอบของต้นไม้ได้
4. เด็กบอกประโยชน์ของต้นไม้แต่ละส่วนได้

เนื้อหา
ทัศนศึกษา ส่วนประกอบของต้นไม้ ประโยชน์ของต้นไม้แต่ละส่วน

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันท่องคำคล้องจองใบไม้
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. เด็กๆ เตรียมอุปกรณ์ในการสำรวจต้นไม้ ดอกไม้
4. ครูพาเด็กๆ สำรวจต้นไม้ ดอกไม้แต่ละประเภทที่มีอยู่ในโรงเรียน
5. เด็กและครูร่วมกันสนทนาส่วนประกอบของต้นไม้ ดอกไม้
- “ต้นไม้ ดอกไม้ ที่เด็กๆ เห็นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง”
- “ส่วนประกอบของต้นไม้แต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร”
- “มีประโยชน์อย่างไร”
6. เด็กวาดภาพต้นไม้ ดอกไม้ตามจินตนาการ
7. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมที่ทำในวันนี้และกิจกรรมที่ทำครั้งต่อไป

สื่อการเรียน
1. สีเทียน
2. กระดาษวาดภาพ

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
5. สังเกตการบอกส่วนประกอบของต้นไม้
3. สังเกตการบอกประโยชน์ของต้นไม้แต่ละส่วน


วันที่ 4 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันได้
5. เด็กสร้างผลงานตามจินตนาการได้
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการได้
7. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้

เนื้อหา
สีเทียน สีน้ำ ปั้นแป้งโด ฉีกปะ ปะติด ฝนสี

กิจกรรม
1. ครูแนะนำการใช้ใบไม้
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ ฉีกปะ ปะติด
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
4. เด็กๆ เลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
5. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
7. เด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
1. แผ่นเลือกทำกิจกรรมศิลปะ
2. ผ้ากันเปื้อน
3. ผ้ายางปูพื้น
4. ผ้าเช็ดมือ
5. กระดาษ
6. แป้งโด
7. แผ่นรองปั้น
8. กาว
9. กระดาษ
10. สีน้ำ
11. สีเทียน
12. ไม้คลึงแป้งโด
13. กิ่งไม้ ใบไม้


ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน
5. สังเกตการสร้างผลงานตามจินตนาการ
6. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการ
7. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่


วันที่ 4 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
6. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
7. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมประสบการณ์พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
5. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. แผ่นวางแผนการเลือกมุม
3. อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
6. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
7. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 4 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเกมบัวตูมบัวบานได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมบัวตูมบัวบานได้
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
4. เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน – หลังได้

เนื้อหา
เกมบัวตูมบัวบาน

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง,ไม่แย่งของกัน, รอคอยตามลำดับก่อน- หลัง)
2. เด็กเตรียมตัวอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นเกมบัวตูมบัวบาน
3. ครูอธิบายและสาธิตการทำกิจกรรม
4. เด็กเล่นเกมบัวตูมบัวบาน
5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
6. เด็กๆ ทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเกม

สื่อการเรียน
1. นกหวีด

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเกมบัวตูมบัวบาน
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมบัวตูมบัวบาน
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรม
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง


วันที่ 4 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน- หลังได้
5. เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกมสังเกตภาพดอกไม้ เกมที่เคยเล่นแล้ว

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมสังเกตภาพดอกไม้
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, แบ่งกันเล่น, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมสังเกตภาพดอกไม้ และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกมสังเกตภาพดอกไม้
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน- หลัง
5. สังเกตการตรวจสอบผลงานของตนเอง
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 5 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวอยู่กับที่ได้
4. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้

เนื้อหา
การฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณ การเคลื่อนไหวอยู่กับที่

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่ชนกัน, หาที่ว่างของตนเอง)
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยกระโดดอยู่กับที่ เมื่อได้เยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
3. ครูให้เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการอยู่กับที่
4. ครูเปิดเพลงให้จังหวะ เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการอยู่กับที่

สื่อการเรียน
1. เครื่องเคาะจังหวะ

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวตามจินตนาการอยู่กับที่
4. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน


วันที่ 5 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
3. เด็กบอกประโยชน์ของไม้ดอก ไม้ประดับได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน - หลังได้

เนื้อหา
ประโยชน์ของไม้ดอก ไม้ประดับ

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันท่องคำคล้องจองไม้ดอก ไม้ประดับ
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. ครูสนทนาประโยชน์ของไม้ดอก ไม้ประดับ
- “ดอกไม้มีประโยชน์อย่างไร”
- “ดอกไม้สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง”
- “ไม้ประดับมีประโยชน์อย่างไร”
4. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมที่ทำในวันนี้และกิจกรรมที่ทำครั้งต่อไป

สื่อการเรียน
1. คำคล้องจองไม้ดอกไม้ประดับ

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
3. สังเกตการบอกประโยชน์ของไม้ดอก ไม้ประดับ
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน - หลัง


วันที่ 5 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันได้
5. เด็กสร้างผลงานตามจินตนาการได้
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการได้
7. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้

เนื้อหา
สีเทียน สีน้ำ ปั้นแป้งโด ปะติดดอกไม้แห้ง วาดภาพสีธรรมชาติ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำการใช้ดอกไม้
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ วาดภาพสีธรรมชาติ
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
4. เด็กๆ เลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
5. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
7. เด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
1. แผ่นเลือกทำกิจกรรมศิลปะ
2. ผ้ากันเปื้อน
3. ผ้ายางปูพื้น
4. ผ้าเช็ดมือ
5. กระดาษ
6. แป้งโด
7. แผ่นรองปั้น
8. กาว
9. กระดาษ
10. สีน้ำ
11. สีเทียน
12. ดอกไม้
13. ดอกไม้แห้ง
14. ไม้คลึงแป้งโด

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน
5. สังเกตการสร้างผลงานตามจินตนาการ
6. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการ
7. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่


วันที่ 5 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
6. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
7. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมประสบการณ์พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
5. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. แผ่นวางแผนการเลือกมุม
3. อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
6. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
7. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
4. เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน – หลังได้

เนื้อหา
เครื่องเล่นสนาม

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง,ไม่แย่งของกัน, รอคอยตามลำดับก่อน- หลัง)
2. เด็กเตรียมตัวอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นทราย
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
5. เด็กๆ ทำความสะอาดร่างกาย

สื่อการเรียน
1. อุปกรณ์เล่นทราย
2. เครื่องเล่นสนาม

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรม
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง


วันที่ 5 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน- หลังได้
5. เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกมจับคู่ภาพเหมือนดอกไม้ เกมจับคู่ภาพกับเงา เกมที่เคยเล่นแล้ว

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนดอกไม้ เกมจับคู่ภาพกับเงา
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, แบ่งกันเล่น, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนดอกไม้ เกมจับคู่ภาพกับเงา และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกมจับคู่ภาพเหมือนดอกไม้
2. เกมจับคู่ภาพกับเงา
3. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน- หลัง
5. สังเกตการตรวจสอบผลงานของตนเอง
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

No comments: