Monday, October 20, 2008

หน่วย ประสาทสัมผัส

สัปดาห์ที่ 3
วันที่ 8 - 12 กันยายน 2551
ภาพกิจกรรมภาพที่ 1 เด็กๆ ลองคลำของที่อยู่ในกล่อง แล้วบอกรูปทรง ลักษณะของสิ่งของที่อยู่ภายใน เป็นการฝึกประสาทสัมผัสของคนเอง ครูเฉลยของที่อยู่ภายในกล่องให้เด็กดูพร้อมกันทั้งห้อง
ภาพที่ 2 เด็กๆ เลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ วาดภาพตามจินตนาการ ขณะทำกิจกรรม สนทนาพูดคุย บอกสิ่งที่ตนเองจะสร้างให้เพื่อนฟัง แบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน รู้จักรอคอยตามลำดับก่อน - หลัง โดยมีครูคอยอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้ และเล่าผลงานที่ตนเองสร้างให้เพื่อนและครูฟัง

ภาพที่ 3 เกมการศึกษาให้เด็กเล่นหลังจากที่เรียนมาทั้งวัน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของเด็ก โดยมีเกม วงล้อหมุน เกมเรียงลำดับเหตุการณ์ เกมจับคู่ภาพกับคำ เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ประสาทสัมผัส

สัปดาห์ที่ 3

วันที่ 8 - 12 กันยายน 2551
วันที่ 1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้
4. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้

เนื้อหา
การฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณ การเคลื่อนไหวตามคำสั่ง

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระไปรอบๆ ห้องตามจังหวะ โดยไม่ชนกับเพื่อน เมื่อไดเยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่ชนกัน, หาที่ว่างของตนเอง)
3. ครูแนะนำและอธิบายวิธีการทำกิจกรรม
- “ครูชูกระดาษสีฟ้า เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายส่วนบน ชูกระดาษสีเหลืองเคลื่อนไหวร่างกายส่วนล่าง ชูกระดาษสีขาวเคลื่อนไหวร่างกายส่วนไหนก็ได้”
4. ครูเปิดเพลงให้จังหวะ เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่ง

สื่อการเรียน
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เครื่องเล่นซีดีเพลง
3. ซีดีเพลง

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวตามคำสั่ง
4. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน

วันที่ 1 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
3. เด็กมองโดยใช้อุปกรณ์ได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การมองโดยใช้อุปกรณ์

กิจกรรม
1. เด็กครูสนทนาทักทายกับเด็ก
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งกัน, ไม่พูดแทรก)
3. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเรื่องการมอง
- “ในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างที่เป็นวงกลม”
- “อะไรบ้างที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส”
- “อะไรบ้างที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า”
4. ครูนำกระจกออกมาให้เด็กมองผ่านสิ่งของ
- “ของที่เด็กๆ เห็นมีลักษณะอย่างไร”
5. ครูนำแว่นขยายมาให้เด็กๆ มองสิ่งของ
- “ของที่เด็กๆ มองมีลักษณะอย่างไร”
6. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมที่ทำในวันนี้และกิจกรรมที่ทำครั้งต่อไป

สื่อการเรียน
1. กระจก
2. แว่นขยาย

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
3. สังเกตการมองโดยใช้อุปกรณ์
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่


วันที่ 1 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันได้
5. เด็กสร้างผลงานตามจินตนาการได้
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการได้
7. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้

เนื้อหา
สีเทียน สีน้ำ ปั้นแป้งโด ฉีกปะ ปะติด เป่าสี

กิจกรรม
1. ครูสนทนาทักทายกับเด็ก
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ เป่าสี
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
4. เด็กๆ เลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
5. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
7. เด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
1. แผ่นเลือกทำกิจกรรมศิลปะ
2. ผ้ากันเปื้อน
3. ผ้ายางปูพื้น
4. ผ้าเช็ดมือ
5. กระดาษ
6. แป้งโด
7. แผ่นรองปั้น
8. กาว
9. กระดาษ
10. สีน้ำ
11. สีเทียน
12. หลอด
13. กิ่งไม้ ใบไม้
14. ไม้คลึงแป้งโด

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน
5. สังเกตการสร้างผลงานตามจินตนาการ
6. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการ
7. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่


วันที่ 1 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
6. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
7. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมประสบการณ์พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
5. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. แผ่นวางแผนการเลือกมุม
3. อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
6. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
7. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่วันที่ 1 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
4. เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน – หลังได้

เนื้อหา
เล่นเครื่องเล่นสนาม

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง,ไม่แย่งของกัน, รอคอยตามลำดับก่อน- หลัง)
2. เด็กเตรียมตัวอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. เด็กๆ เล่นเครื่องเล่นสนาม
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กๆ ทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเครื่องเล่นสนาม

สื่อการเรียน
1. เครื่องเล่นสนาม

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรม
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง


วันที่ 1 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน- หลังได้
5. เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกมจับคู่ชิ้นส่วนภาพที่สัมพันธ์กัน เกมที่เคยเล่นแล้ว

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมจับคู่ชิ้นส่วนภาพที่สัมพันธ์กัน
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, แบ่งกันเล่น, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมจับคู่ชิ้นส่วนภาพที่สัมพันธ์กัน และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกมจับคู่ชิ้นส่วนภาพที่สัมพันธ์กัน
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน- หลัง
5. สังเกตการตรวจสอบผลงานของตนเอง
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 2 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กส่งบอลตามจังหวะได้
4. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้

เนื้อหา
การฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณ การส่งบอลตามจังหวะ

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยกลิ้งไปมารอบๆ ห้องตามจังหวะ โดยไม่ชนกับเพื่อน เมื่อไดเยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่ชนกัน, หาที่ว่างของตนเอง)
3. เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม ครูเปิดเพลงให้จังหวะ เด็กๆ ส่งบอลตามจังหวะให้เพื่อนคนข้างๆ

สื่อการเรียน
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เครื่องเล่นซีดีเพลง
3. ซีดีเพลง
4. ลูกบอล

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการส่งบอลตามจังหวะ
4. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน


วันที่ 2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
3. เด็กฟังเสียงและตอบได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การแยกเสียงต่างๆ ได้แก่ กลองแทมมารีน กลอง กรับ ลูกแซก กระป๋องใส่เหรียญ เมล็ดถั่วดำ เมล็ดถั่วเขียว

กิจกรรม
1. ครูร้องเพลงงหูให้เด็กฟัง ครูอ่านให้เด็กฟัง เด็กอ่านตามครู เด็กอ่านเอง เด็กร้องตามครู เด็กและครูร้องร่วมกัน เด็กร้องเอง 2 รอบ
2. ครูสนทนาหน้าที่ของหู
- “หูอยู่ส่วนไหนของร่างกาย”
- “หูมีลักษณธย่างไร”
- “หูมีหน้าที่อย่างไร”
3. ครูแนะนำอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ได้แก่ แทมมารีน กลอง กรับ ลูกแซก กระป๋องใส่เหรียญ เมล็ดถั่วดำ เมล็ดถั่วเขียว
4. เด็กๆ หลับตาทายเสียงที่ครูเคาะ
- “ของที่เด็กๆ เห็นมีลักษณะอย่างไร”
5. ครูเฉลยอุปกรณ์ที่เคาะ
6. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมที่ทำในวันนี้และกิจกรรมที่ทำครั้งต่อไป

สื่อการเรียน
1. แทมมารีน
2. กลอง
3. กรับ
4. ลูกแซก
5. กระป๋องใส่เหรียญ
6. เมล็ดถั่วดำ
7. เมล็ดถั่วเขียว

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
3. สังเกตการฟังเสียงและตอบ
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่

วันที่ 2 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันได้
5. เด็กสร้างผลงานตามจินตนาการได้
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการได้
7. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้

เนื้อหา
สีเทียน สีน้ำ ปั้นแป้งโด ฉีกปะ ปะติด กลิ้งสี

กิจกรรม
1. ครูแนะนำการใช้พู่กัน
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ กลิ้งสี
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
4. เด็กๆ เลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
5. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
7. เด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
1. แผ่นเลือกทำกิจกรรมศิลปะ
2. ผ้ากันเปื้อน
3. ผ้ายางปูพื้น
4. ผ้าเช็ดมือ
5. กระดาษ
6. แป้งโด
7. แผ่นรองปั้น
8. กาว
9. กระดาษ
10. สีน้ำ
11. สีเทียน
12. ลูกแก้ว
13. กิ่งไม้ ใบไม้
14. ไม้คลึงแป้งโด

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน
5. สังเกตการสร้างผลงานตามจินตนาการ
6. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการ
7. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่


วันที่ 2 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
6. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
7. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมประสบการณ์พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
5. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. แผ่นวางแผนการเลือกมุม
3. อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
6. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
7. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่วันที่ 2 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเกมส่งลูกปิงปองได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมส่งลูกปิงปองได้
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
4. เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน – หลังได้

เนื้อหา
เล่นเครื่องเล่นสนาม

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง,ไม่แย่งของกัน, รอคอยตามลำดับก่อน- หลัง)
2. เด็กเตรียมตัวอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นเกมส่งลูกปิงปอง
3. ครูอธิบายและสาธิตการทำกิจกรรม
- แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม
- ครูแจกช้อนให้เด็กทุกคน
- ให้หัวแถวตักลูกปิงปองเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดและส่งให้เพื่อนที่อยู่ข้างหลังไปเรื่อยๆ
- ใครส่งลูกปิงปองหมดก่อนชนะ
4. เด็กๆ เล่นเครื่องเกมส่งลูกปิงปอง
5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กๆ ทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเกมส่งลูกปิงปอง


สื่อการเรียน
1. ช้อน
2. ลูกปิงปอง
3. นกหวีด

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเกมส่งลูกปิงปอง
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมส่งลูกปิงปอง
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรม
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง


วันที่ 2 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน- หลังได้
5. เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกมหูของใคร เกมที่เคยเล่นแล้ว

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมหูของใคร
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, แบ่งกันเล่น, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมหูของใคร และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกมหูของใคร
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน- หลัง
5. สังเกตการตรวจสอบผลงานของตนเอง
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 3 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นกระดาษได้
4. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้

เนื้อหา
การฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณ การเคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นกระดาษ

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่ชนกัน, หาที่ว่างของตนเอง)
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยปั่นจักรยานกลางอากาศ เมื่อได้เยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
3. ครูแจกริบบิ้น และเปิดเพลงให้จังหวะ
4. เด็กๆ เคลื่อนไหวตรมจินตนาการประกอบริ้บบิ้นกระดาษ

สื่อการเรียน
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เครื่องเล่นซีดีเพลง
3. ซีดีเพลง
4. ลูกบอล

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นกระดาษ
4. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน


วันที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
3. เด็กดมกลิ่นและบอกสิ่งของที่อยู่ข้างในได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การดมกลิ่นใบเตย ใบมะกรูด และกลิ่นยาสีฟัน

กิจกรรม
1. ครูร้องเพลงจมูกให้เด็กฟัง ครูอ่านให้เด็กฟัง เด็กอ่านตามครู เด็กอ่านเอง เด็กร้องตามครู เด็กและครูร้องร่วมกัน เด็กร้องเอง 2 รอบ
2. ครูสนทนาถึงลักษณะและหน้าที่ของจมูก
- “จมูกอยู่ส่วนไหนของร่างกาย”
- “จมูกมีลักษณธย่างไร”
- “จมูกมีหน้าที่อย่างไร”
3. ครูแนะนำกิจกรรมดมกลิ่น ได้แก่ กลิ่นใบเตย ใบมะกรูด และกลิ่นยาสีฟัน
4. เด็กๆ ดมกลิ่น
5. ครูเฉลยกลิ่นที่เด็กๆ ดม
6. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมที่ทำในวันนี้และกิจกรรมที่ทำครั้งต่อไป

สื่อการเรียน
1. กรวยกลิ่นใบเตย
2. กรวยกลิ่นใบมะกรูด
3. กรวยกลิ่นยาสีฟัน

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
3. สังเกตการดมกลิ่นและบอกสิ่งของที่อยู่ข้างใน
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่


วันที่ 3 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันได้
5. เด็กสร้างผลงานตามจินตนาการได้
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการได้
7. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้

เนื้อหา
สีเทียน สีน้ำ ปั้นแป้งโด ฉีกปะ ปะติด วาดภาพสีน้ำด้วยเชือก

กิจกรรม
1. ครูแนะนำการใช้เชือก
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ วาดภาพสีน้ำด้วยเชือก
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
4. เด็กๆ เลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
5. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
7. เด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
1. แผ่นเลือกทำกิจกรรมศิลปะ
2. ผ้ากันเปื้อน
3. ผ้ายางปูพื้น
4. ผ้าเช็ดมือ
5. กระดาษ
6. แป้งโด

7. แผ่นรองปั้น

8. กาว

9. กระดาษ
10. สีน้ำ
11. สีเทียน
12. เชือก
13. กิ่งไม้ ใบไม้
14. ไม้คลึงแป้งโด

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน
5. สังเกตการสร้างผลงานตามจินตนาการ
6. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการ
7. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่


วันที่ 3 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
6. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
7. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมประสบการณ์พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
5. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. แผ่นวางแผนการเลือกมุม
3. อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
6. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
7. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 3 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นมอญซ่อนผ้าได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นมอญซ่อนผ้าได้
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
4. เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน – หลังได้

เนื้อหา
มอญซ่อนผ้า

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง,ไม่แย่งของกัน, รอคอยตามลำดับก่อน- หลัง)
2. เด็กเตรียมตัวอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นมอญซ่อนผ้า
3. ครูอธิบายและสาธิตการเล่นมอญซ่อนผ้า
- เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม
- ตัวแทน 1 คน มาเป็นคนถือผ้า ที่เหลือช่วยกันร้องเพลง
- คนที่ถือผ้านำผ้าไปวางหลังใครก็ได้แล้ววิ่งไปแทนที่คนนั้น
4. เด็กๆ เล่นมอญซ่อนผ้า
5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กๆ ทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นมอญซ่อนผ้า

สื่อการเรียน
1. ผ้า

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเกมส่งลูกปิงปอง
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมส่งลูกปิงปอง
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรม
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง


วันที่ 3 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน- หลังได้
5. เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกมวงล้อหมุน เกมที่เคยเล่นแล้ว

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมวงล้อหมุน
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, แบ่งกันเล่น, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมวงล้อหมุน และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกมวงล้อหมุน
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน- หลัง
5. สังเกตการตรวจสอบผลงานของตนเอง
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 4 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวเลียนแบบตุ๊กตาไขลานได้
4. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้

เนื้อหา
การฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณ การเคลื่อนไหวเลียนแบบตุ๊กตาไขลาน

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่ชนกัน, หาที่ว่างของตนเอง)
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระอยู่กับที่ เมื่อได้เยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
3. ครูให้เด็กเคลื่อนไหวเลียนแบบตุ๊กตาไขลาน
4. ครูเปิดเพลงให้จังหวะ เด็กเคลื่อนไหวเลียนแบบตุ๊กตาไขลาน

สื่อการเรียน
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เครื่องเล่นซีดีเพลง
3. ซีดีเพลง

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวเลียนแบบตุ๊กตาไขลาน
4. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน


วันที่ 4 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
3. เด็กชิมและบอกรสชาตของสิ่งที่ชิมได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การชิมรส

กิจกรรม
1. ครูร้องเพลงปากให้เด็กฟัง ครูอ่านให้เด็กฟัง เด็กอ่านตามครู เด็กอ่านเอง เด็กร้องตามครู เด็กและครูร้องร่วมกัน เด็กร้องเอง 2 รอบ
2. ครูสนทนาถึงลักษณะและหน้าที่ของจมูก
- “ปากอยู่ส่วนไหนของร่างกาย”
- “ปากมีลักษณะย่างไร”
- “ปากมีหน้าที่อย่างไร”
3. ครูแนะนำกิจกรรมการชิมรส ได้แก่ นมรสเปรี้ยว นมรสหวาน นมรสจืด
4. เด็กๆ ชิมรส
5. ครูเฉลยรสชาตของนมที่เด็กๆ ชิม
6. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมที่ทำในวันนี้และกิจกรรมที่ทำครั้งต่อไป

สื่อการเรียน
1. นมรสเปรี้ยว
2. นมรสหวาน
3. นมรสจืด

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
3. สังเกตการชิมและบอกรสชาตของสิ่งที่ชิม
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่


วันที่ 4 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันได้
5. เด็กสร้างผลงานตามจินตนาการได้
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการได้
7. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้

เนื้อหา
สีเทียน สีน้ำ ปั้นแป้งโด ฉีกปะ ปะติด วาดภาพสีน้ำด้วยเชือก

กิจกรรม
1. ครูแนะนำการใช้ฝาน้ำอัดลม
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ ปั้นแป้งโด
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
4. เด็กๆ เลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
5. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
7. เด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
1. แผ่นเลือกทำกิจกรรมศิลปะ
2. ผ้ากันเปื้อน
3. ผ้ายางปูพื้น
4. ผ้าเช็ดมือ
5. กระดาษ
6. แป้งโด
7. แผ่นรองปั้น
8. กาว
9. กระดาษ
10. สีน้ำ
11. สีเทียน
12. เชือก
13. กิ่งไม้ ใบไม้
14. ไม้คลึงแป้งโด

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน
5. สังเกตการสร้างผลงานตามจินตนาการ
6. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการ
7. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่


วันที่ 4 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
6. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
7. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมประสบการณ์พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
5. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. แผ่นวางแผนการเลือกมุม
3. อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
6. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
7. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

วันที่ 4 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการทำกายบริหารได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการทำกายบริหารได้
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
4. เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน – หลังได้

เนื้อหา
การทำกายบริหาร

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง,ไม่แย่งของกัน, รอคอยตามลำดับก่อน- หลัง)
2. เด็กเตรียมตัวอบอุ่นร่างกายก่อนการทำกายบริหาร
3. เด็กๆ ออกมาเป็นผู้นำในการทำกายบริหาร และให้เพื่อนทำตาม
4. เด็กผลัดเปลี่ยนกันการทำกายบริหาร
5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กๆ ทำความสะอาดร่างกาย

สื่อการเรียน
1. นกหวีด

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการการทำกายบริหาร
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการทำกายบริหาร
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรม
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง


วันที่ 4 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน- หลังได้
5. เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกมจับคู่ภาพกับคำ เกมที่เคยเล่นแล้ว

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพกับคำ
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, แบ่งกันเล่น, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมจับคู่ภาพกับคำ และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกมจับคู่ภาพกับคำ
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน- หลัง
5. สังเกตการตรวจสอบผลงานของตนเอง
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 5 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการได้
4. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้

เนื้อหา
การฟังและการปฏิบัติตามสัญญาณ การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่ชนกัน, หาที่ว่างของตนเอง)
2. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระไปรอบๆ ห้องตามจังหวะ เมื่อได้เยินสัญญาณ “หยุด” ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที
3. ครูให้เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
4. ครูเปิดเพลงให้จังหวะ เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการ

สื่อการเรียน
1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. เครื่องเล่นซีดีเพลง
3. ซีดีเพลง

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
4. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน


วันที่ 5 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
3. เด็กสัมผัสและตอบคำถามได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
การสัมผัส

กิจกรรม
1. ครูร้องเพลงมือให้เด็กฟัง ครูอ่านให้เด็กฟัง เด็กอ่านตามครู เด็กอ่านเอง เด็กร้องตามครู เด็กและครูร้องร่วมกัน เด็กร้องเอง 2 รอบ
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. ครูสนทนาถึงลักษณะและหน้าที่ของมือ
- “มืออยู่ส่วนไหนของร่างกาย”
- “มือมีลักษณะย่างไร”
- “มือมีหน้าที่อย่างไร”
4. เด็กๆ คลำของทที่อยู่ในกล่อง
5. ครูเฉลยสิ่งของที่อยู่ในกล่อง
6. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมที่ทำในวันนี้และกิจกรรมที่ทำครั้งต่อไป

สื่อการเรียน
1. กล่องปริศนา
2. บล็อกรูปทรงต่างๆ

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
3. สังเกตสัมผัสและตอบคำถาม
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่


วันที่ 5 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจได้
4. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันได้
5. เด็กสร้างผลงานตามจินตนาการได้
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการได้
7. เด็กช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้

เนื้อหา
สีเทียน สีน้ำ ปั้นแป้งโด ปะติดดอกไม้แห้ง โรยเกลือสี

กิจกรรม
1. ครูแนะนำการใช้กาว
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ ปะติดดอกไม้แห้ง
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
4. เด็กๆ เลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ 1 – 2 อย่าง
5. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
6. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
7. เด็กๆ ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

สื่อการเรียน
1. แผ่นเลือกทำกิจกรรมศิลปะ
2. ผ้ากันเปื้อน
3. ผ้ายางปูพื้น
4. ผ้าเช็ดมือ
5. กระดาษ
6. แป้งโด
7. แผ่นรองปั้น
8. กาว
9. กระดาษ
10. สีน้ำ
11. สีเทียน
12. เชือก
13. ดอกไม้แห้ง
14. ไม้คลึงแป้งโด

ประเมินผล
1. สังเกตการปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน
5. สังเกตการสร้างผลงานตามจินตนาการ
6. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามจินตนาการ
7. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่


วันที่ 5 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจได้
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้
6. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
7. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมประสบการณ์พร้อมทั้งอธิบายวิธีใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, ไม่แย่งของกัน, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. เด็กเลือกเข้ามุมประสบการณ์ตามความสนใจ
4. เด็กทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
5. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. กลอง
2. แผ่นวางแผนการเลือกมุม
3. อุปกรณ์ต่างๆในมุมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
6. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
7. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเก้าอี้ดนตรีได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเก้าอี้ดนตรีได้
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้
4. เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน – หลังได้

เนื้อหา
การเล่นเก้าอี้ดนตรี

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง,ไม่แย่งของกัน, รอคอยตามลำดับก่อน- หลัง)
2. เด็กเตรียมตัวอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นเก้าอี้ดนตรี
3. ครูอธิบายและสาธิตการทำกิจกรรม
- เอาเก้าอี้วางไว้กลางห้อง เด็กๆ ยืนรอบเก้าอี้
- ครูเปิดเพลง เด็กๆ เคลื่อนไหวตามจินตนาการ
- เพลงหยุดให้เด็กๆ นั่งลงบนเก้าอี้ คนไหนน่งไม่ได้ ออกมานั่งเชียร์เพื่อน
- ครูเอาเก้าอี้ออกเรื่อยๆ จนได้คนชนะ
4. เด็กเล่นเก้าอี้ดนตรี
5. ครูให้สัญญาณหมดเวลา เด็กๆ ทำความสะอาดร่างกาย

สื่อการเรียน
1. เครื่องเล่นซีดี
2. ซีดีเพลง
3. เก้าอี้

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเก้าอี้ดนตรี
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเก้าอี้ดนตรี
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำกิจกรรม
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง

วันที่ 5 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กฟังคำแนะนำการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อนได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรอคอยตามลำดับก่อน- หลังได้
5. เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกมจับคู่ภาพให้ถูกต้อง เกมคู่ฉันอยู่ไหน เกมที่เคยเล่นแล้ว

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมจับคู่ภาพให้ถูกต้อง เกมคู่ฉันอยู่ไหน
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง (ไม่ส่งเสียงดัง, แบ่งกันเล่น, ช่วยกันเก็บของเข้าที่)
3. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกมจับคู่ภาพให้ถูกต้อง เกมคู่ฉันอยู่ไหน และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว
5. เด็กผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาที่เล่น
6. เด็กๆ ช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกมจับคู่ภาพให้ถูกต้อง
2. เกมคู่ฉันอยู่ไหน
3. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังคำแนะนำการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับเพื่อน
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรอคอยตามลำดับก่อน- หลัง
5. สังเกตการตรวจสอบผลงานของตนเอง
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

No comments: